CPZ International
Reference

Raziskovalni projekti

Identifikacija kriterijev za vrednotenje pravičnosti v izobraževanju (soizvajalec, v sodelovanju s Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani), 2000-2001

Pravičnost v izobraževanju - družbene neenakosti v izobraževanju (soizvajalec, v sodelovanju s Pedagoško fakulteto Univerze v Mariboru), 2000-2001

Evalvacija programov strokovnih gimnazij, Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS za šolstvo, 2000-2003

Evalvacijska študija dnevna rutina v vrtcu in šoli, Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS za šolstvo (nosilec projekta, v sodelovanju s Pedagoškim inštitutom v Ljubljani), 2001-2003

Uvedba sistema "pogojne šolnine" v visokošolski študij (nosilec, v sodelovanju z Visoko strokovno šolo za podjetništvo, Portorož), 2001-2002

Računalniško opismenjevanje prebivalstva (ROP), Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Ministrstvo za informacijsko družbo (nosilec, v sodelovanju z Institutom Jožef Stefan), 2001-2004

Evalvacijska študija Zoisovih štipendij, Zavod RS za zaposlovanje, 2003-2004

Evalvacijska študija Nacionalni preizkusi v devetletki, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, 2003-2005

Izzivi naravoslovno-tehničnega izobraževanja, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport (nosilec projekta, v sodelovanju s Pedagoškim inštitutom), 2003-2005

Evropske vsebine v izobraževanju učiteljev, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, (nosilec projekta, v sodelovanju s Pedagoško fakulteto Univerze v Mariboru in Pedagoško fakulteto Univerze na Primorskem) 2004- 2006

Aplikativni projekti

Izpitni sistem za delovodsko poslovodske izpite, Gospodarska zbornica Slovenije, 1999-2000

Študija izvedljivosti tehnične infrastrukture za sistem certificiranja, projekt Phare Mocca (zunanji sodelavec), 2000

Postavitev registracijsko informacijskega sistema za podporo nacionalnih poklicnih kvalifikacij, projekt Phare Mocca, 2000-2001

Slovensko-angleški glosarji pojmov s področja vzgoje in izobraževanja, Andragoški center Republike Slovenije, 2002-2003

Razvoj kriterijev za podeljevanje štipendij za študij v tujini, Ad futura, javni sklad, 2004

Priprava predloga za postavitev informacijskega sistema za podporo dodeljevanja in spremljanja štipendij, Ad futura, javni sklad, 2004

Mednarodni projekt

Pilotni projekt regionalnega sodelovanja pri reformi visokega šolstva (Sponsored by EC/PHARE): Srednješolski sistemi v državah Phare: Pregled in predlog projekta, 1994

Primerjalna študija trenutnega stanja teorije in prakse na področju ocenjevanja učne uspešnosti na osnovnošolski in srednješolski stopnji, IBE, 1994 (končno poročilo: H. G. Macintosh)

Raziskava TIMSS, Pedagoški inštitut v Ljubljani, 1994-1996

Projekt Sveta Evrope: Dostop do visokošolske izobrazbe, 1994-1996

Projekt Sveta Evrope: Srednje šolstvo, 1994-1996

Revizija izpitnih postopkov New Zealand Qualifications Authority, 1996

Bazična raziskava učne uspešnosti v Moldaviji, projekt Svetovne banke, 1997

Reforma visokega šolstva v Litvi, ocenjevanje, projekt Phare, 1997-1999

Priprava projekta za Education Rehabilitation Project, Makedonija, 1998

Delovna skupina International Qualifications, Svet Evrope, UNESCO-CEPES, 1998

Svetovanje New Zealand Qualifications Authority, Uvajanje črtne kode za izvajanje izpitov, 1999

Preverjanje znanja za manjšine, svetovanje za Maore, NZQA, 1999

Projekt Agencije za standarde in ocenjevanje Bosne in Hercegovine, projekt Svetovne banke, 2000-2001

Projekt nacionalnega preverjanja znanja v Makedoniji, vlada Nizozemske, 2000-2001

Agencija za standarde in ocenjevanje, Bosna in Hercegovina, Svetovna banka, začasni direktor in svetovanje, 2000-2002

Projekt implementacije nacionalnih preizkusov znanja za 4. in 8. razred osnovnih šol v Bosni in Hercegovini, projekt EC TAER - Tehnična pomoč pri reformi izobraževanja , 2001-2002 (svetovanje in podpora)

Projekt 5. okvirnega programa Evropske skupnosti: EWSI - Employment and Women's Studies in Europe (podizvajalec, v sodelovanju s Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani), 2001-2003

Študija izvedljivosti ustanovitve Agencije za kurikulum in ocenjevanje, OSCE, 2002

Razvoj kurikuluma na Kosovu, Univerza v Ljubljani, Pedagoška Fakulteta, 2002 (projektno vodenje)

VET projekt v Črni gori, ocenjevanje, Evropska unija, 2002

Nacionalni projekt ocenjevanja v Srbiji, Svetovna banka, 2002-

VET projekt na Hrvaškem, Informacijski sistem za izobraževanje, projekt EU CARDS 2001, 2003-2004

VET projekt na Hrvaškem, razvoj kurikuluma, ocenjevanje in zagotavljanje kakovosti, projekt EU CARDS 2001, 2003-2004

Študija izvedljivosti ustanovitve Agencije za kurikulum, Svet Evrope, 2003

Tehnična pomoč pri analizi potreb pri razvoju preverjanja znanja in evalviranja v izobraževanju, Svetovna banka in Ministstvo za znanost in izobraževanje Ukrajine, 2004

Analize

Mnenjska analiza bralcev revije Življenje in tehnika, Tehniška založba Slovenije, 2000

Analiza Projekta izobraževanja 5000 brezposelnih (sodelovanje), Andragoški center Republike Slovenije, 2001

Analiza Zoisovih štipendistov, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, 2001

Analiza Zoisovih štipendistov, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, 2002

Analiza stanja na področju dela z učenci z učnimi težavami v osnovni šoli, Urad RS za šolstvo, 2001-2002

Analiza Zoisovih štipendistov, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, 2003

Organizacija konferenc, kongresov in seminarjev

Evropska konferenca o raziskavah v izobraževanju ECER 1998, Ljubljana (sodelavci)

25. letna konferenca International Association for Educational Assessment (IAEA), Bled (organizator)

Seminar Strategije šolskih reform v državah jugovzhodne Evrope, Bled 2000 (tehnična organizacija)

Seminar Avtorsko delo v izobraževanju, Ljubljana 2001 (organizator)

Seminar Avtorsko delo v izobraževanju za pedagoške delavce, OŠ Vič, Ljubljana 2001 (organizator)

Seminar Implementacija kurikuluma, evalvacija in preverjanje znanja, Colin Marsh, Ljubljana, 2002 (organizator)

Seminar Avtorsko delo v izobraževanju, Ljubljana 2002 (organizator)

Seminar Priprava kurikuluma za vseživljenjsko učenje, Colin Marsh, Ljubljana 2003 (organizator)

Seminar Portfolio Assessment, Colin Marsh, Ljubljana 2004 (organizator)